Rodzina

W Stargardzie znajdziesz nie tylko pracę i atrakcyjne mieszkanie, ale przede wszystkim zapewnisz swojej rodzinie to, co najlepsze. W tej części prezentujemy informacje m.in. na temat rekrutacji do żłobka miejskiego oraz zasad przyznawania kart dużej rodziny.

Program polityki zdrowotnej pn. „Szkoła Rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w mieście Stargard”

Pobierz program

Stargardzka Karta Dużej Rodziny

Stargardzka Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze wsparcia w postaci ulg i zniżek oferowanych przez instytucje strukturalnie lub kapitałowo powiązane z samorządem Miasta Stargard oraz przez inne podmioty, które wyrażą chęć uczestnictwa w realizacji polityki rodzinnej miasta. Z ofertą ulg i zniżek można zapoznać się poniżej.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny?

Do korzystania ze wsparcia w postaci ulg i zniżek uprawnieni są członkowie rodzin zamieszkujących na terenie Stargardu i składających się z rodziców/jednego rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. Do członków niniejszych rodzin zalicza się także małżonków rodziców.

Jak i gdzie należy zgłosić się po Kartę?

Aby otrzymać Kartę, należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 17. Do wniosku o wydanie karty stosuje się przepisy § 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1454).

Jakie dokumenty należy okazać podczas składania wniosku o wydanie Karty?

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość  oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wzór wniosku o wydanie karty

Oferta ulg i zniżek udzielanych przez podmioty publiczne

Oferta ulg i zniżek udzielanych przez podmioty prywatne

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 137/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu realizacji kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński mających na celu promowanie pozytywnego wizerunku oraz wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Stargard Szczeciński.

Do czego służy Zachodniopomorska Karta Rodziny?
Zachodniopomorska Karta Rodziny uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu Zachodniopomorska Karta Rodzin. Z aktualną ofertą ulg i uprawnień można zapoznać się poniżej.

Komu przysługuje Zachodniopomorska Karta Rodziny?
Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się: małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18. roku życia lub 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności); rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem; rodzinne domy dziecka.

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Rodziny?
Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 17. Wniosek o wydanie Kart dla każdego członka rodziny może złożyć jeden z rodziców. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

Czy Zachodniopomorska Karta Rodziny wydawana jest bezpłatnie?
Tak, Zachodniopomorska Karta Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Na jak długo przyznawana jest Zachodniopomorska Karta Rodziny?
W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia. W przypadku dzieci, które po 18. roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26. roku życia dziecka.

Jak korzystać z Zachodniopomorskiej Karty Rodziny?
Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną bądź studencką.

Co zrobić w przypadku utraty, uszkodzenia Karty lub zmiany danych?
W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, wydawany jest duplikat z tym samym numerem. Zmiana danych osobowych posiadacza Karty również wymaga wydania duplikatu Karty. Aby go otrzymać, należy się zgłosić do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 17. Wydanie duplikatu karty jest bezpłatne.

Oferta ulg i zniżek

Wzór wniosku o wydanie karty

Regulamin wydawania i użytkowania karty

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr 321/2015 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia sposobu realizacji zadań pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny i zachodniopomorska Karta Seniora, wynikających z Porozumienia Partnerskiego nr ROPSIII/17/15 z dnia 24 sierpnia 2015 r., zawartego pomiędzy Gmina – Miasto Stargard Szczeciński a Województwem Zachodniopomorskim

Od 1 stycznia 2015 r. uprawnienia dla rodzin wielodzietnych reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1863).

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez zmniejszenie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci oraz kreowanie pozytywnego wizerunku wielodzietności. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny zachęcamy do zapoznania się z informatorem:

Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny